FAQs Complain Problems

किस्पाङ पोखरी, काहुले

Read More

भेडा आनुवांशिक स्रोत केन्द्र, भाल्चे

Read More

फुङफुङ झरना, भाल्चे

Read More

किस्पाङ गाउँपालिका प्रशासकीय भवन, काहुले

Read More

संक्षिप्त परिचय

किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको १२ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये एक स्थानीय तह हो। किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको उत्तर पश्चिम भागमा अवस्थित छ । यस गाउँपालिकाको नामाकरण वडा न.

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851336528
cp@kispangmun.gov.np
उपाध्यक्ष
9851216574
vcp@kispangmun.gov.np

पदाधिकारी

CAO Kedar Prasad Khatiwada
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9851147970

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कृषक समूह
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- किस्पाङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसूचि १० अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  • व्यहोरा खुलेको निवेदन
  • तदर्थ सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • कृषकहरुको भेला,समूह गठन र निर्णयको प्रतिलिपि
  • कृषक समूहको विधानको सक्कल प्रति २ प्रति
  • कृषक समूहको छाप
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- किस्पाङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

वडा कार्ालयबाट प्रमाणित सिफारिस पत्र

k%lpaxi heramla

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- प्रशासन शाखा
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  • ब्यहोरा खुलेको निवेदन
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
  • नागरिकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

जानकारी