FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(स्वास्थ्य ल्याव सामाग्री)

दस्तावेज: 

दर भाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(विद्युतिय हाजिरी)

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(पशु पंक्षी औषधि तथा सामाग्रीहरु)