आवश्यक शतर्कता अपनाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना