छत्र बहादुर लामा

ईमेल: 
chhatralama@gmail.com
फोन: 
९८५११७३४३३